Identificació i raó social de l’empresa

Per a qualsevol consulta, suggeriment o reclamació l’usuari d’aquesta pàgina web pot dirigir-se a les oficines de la nostra empresa situades en l’adreça esmentada anteriorment, o bé a l’adreça de correu electrònic.

Condicions d’accés de l’usuari

L’usuari s’obliga a usar la informació continguda en aquest lloc d’Internet per a les finalitats pròpies del Portal exclusivament, en concret per a la finalitat d’obtenció d’informació sobre els serveis i a no realitzar directament o indirectament cap tipus d’explotació comercial diferent als usos autoritzats.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., Així com el disseny gràfic), són propietat de…Joan Maria Sala  o de les altres entitats que puguin oferir informació a través del portal. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de Joan Maria Sala o, si escau, de l’entitat titular dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part de Joan Maria Sala, ni per part del respectiu titular, renúncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

Objecte del portal

La pàgina web disposa d’unes dades de contacte i formularis a través dels quals els usuaris poden dirigir-se a l’empresa per les finalitats previstes en cada cas, segons la regulació de les clàusules del Portal.

Joan Maria Sala es reserva el dret a realitzar totes les modificacions i actualitzacions cregui convenient sobre la pàgina web.

Exoneració de responsabilitat

Joan Maria Sala no respondrà per les interrupcions que puguin produir-se en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts. Així mateix, Joan Maria Sala no respondrà de les pàgines web a les que pugui remetre a través d’enllaços o links, banners o altres dispositius, ni dels continguts que aquestes puguin incloure en els seus portals.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que es pot fer de la informació que hi sigui continguda és d’exclusiva responsabilitat de qui ho faci. Joan Maria Sala, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar de l’accés o ús de la informació, i per tant, expressament, eludeix tot tipus de responsabilitat pels possibles danys o perjudicis de qualsevol índole que els usuaris poguessin patir per la utilització de dades incompletes, inexactes o desactualitzades, o per la possible suspensió, cancel·lació o inoperativitat dels seus continguts o serveis.

Els usuaris han de ser conscients que, en tot cas, la utilització dels continguts i serveis d’aquest lloc web s’és de la seva única i exclusiva responsabilitat, i en particular que Joan Maria Sala no garanteix:

1 – L’operativitat o disponibilitat dels seus continguts o serveis. No obstant, quan sigui raonablement factible o previsible, s’advertirà als usuaris de possibles interrupcions del seu funcionament.

2 – La utilitat, exactitud, actualització o infal·libilitat dels seus continguts o serveis per presa de decisions o realització de cap activitat en particular. En conseqüència, Joan Maria Sala no es fa responsable dels possibles perjudicis que es puguin derivar de la utilització de les informacions publicades.

3 – L’absència de virus ni de qualsevol altre elements nocius introduïts o subministrats per proveïdors de continguts o serveis, o per altres usuaris o tercers que puguin produir alteracions o problemes de qualsevol classe en els sistemes informàtics (software i hardware) dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes informàtics.

Protecció de dades de caràcter personal

 La informació rebuda a través d’aquesta pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d’acord amb la normativa vigent. Als efectes del que preveu la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Joan Maria Sala informa a l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina web són incorporades en fitxers titularitat de Joan Maria Sala amb la finalitat de gestionar el present Portal d’Internet.

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a Joan Maria Sala

Joan Maria Sala, SL declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Cookies

 Joan Maria Sala informa als usuaris que pot utilitzar cookies* per a l’adquisició de dades per facilitar l’accessibilitat al present lloc web. Aquestes cookies no controlen la informació individual, sinó anònima perquè el lloc web pugui recuperar la informació relativa a les seves preferències.

*Una cookie pot definir-se com un fitxer de text que un servidor web té l’habilitat d’enviar al navegador i s’emmagatzema posteriorment al sistema.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Legislació aplicable

 Les presents Condicions Generals d’Ús es regeixen per les lleis espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb l’accés a aquesta web de Joan Maria Sala s’ha de substanciar davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se expressament les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb expressa renúncia a altres furs si els tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.